Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej stronie są zamieszczane streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. [USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późn. zm.), art. 13, ust. 7]

 

Przewód doktorski otwarty

mgr Anna Kupczyk: Struktura i właściwości termomagnetyczne amorficznych i częściowo skrystalizowanych stopów Fe70–xCoxMn10Mo5B15 (0 ≤ x ≤ 0,5)

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w środę 10 stycznia 2018 r. o godz. 11.15 w sali A 221 gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (Łódź, ul. Pomorska 149/153).

Zaproszenie na obronę


 

Obrony prac doktorskich z fizyki przeprowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymali:

– w roku 2017:
mgr Kamila Trzcińska;
– w roku 2016:
mgr Dariusz Głas,
mgr Michał Naruszewicz,
mgr Paweł Tyran;
– w roku 2015:
mgr Punsiri Dam-o;
mgr Adam Bonda;
mgr Justyna Samorajczyk;
– w roku 2014:
mgr Igor Własny,
mgr Agnieszka Niemczynowicz,
mgr Łukasz Janiak,
mgr Piotr Witas;
– w roku 2013:
mgr inż. Paweł Pietrusiewicz,
mgr inż. Jakub Rzącki,
mgr inż. Konrad Gruszka,
mgr Tomasz Górski.