Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej stronie są zamieszczane streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich.


Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu
podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. [USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późn. zm.), art. 13, ust. 7]

 

Obrony prac doktorskich z fizyki przeprowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymali:
– w roku 2016:
       mgr Dariusz Głas;
– w roku 2015:
       mgr Punsiri Dam-o;
       mgr Adam Bonda;
       mgr Justyna Samorajczyk;
– w roku 2014:
       mgr Igor Własny,
       mgr Agnieszka Niemczynowicz,
       mgr Łukasz Janiak,
       mgr Piotr Witas;
– w roku 2013:
       mgr inż. Paweł Pietrusiewicz,
       mgr inż. Jakub Rzącki,
       mgr inż. Konrad Gruszka,
       mgr Tomasz Górski.