Narodowe Centrum Nauki finansuje projekty z zakresu badań podstawowych, czyli „oryginalnych prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie”.

Wnioski o finansowanie projektu składać mogą badacze znajdujący się na wszystkich szczeblach kariery naukowej. Doktoranci i osoby niezatrudnione w jednostkach naukowych powinny aplikować jako osoby fizyczne.

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie. UWAGA: przy wyborze panelu należy kierować się tematyką projektu, a nie afiliacją jego kierownika i wykonawców. Konsekwencją decyzji kierownika jest skierowanie wniosku do określonego zespołu ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie.

Kierownik projektu oświadcza, że zadania badawcze, objęte wnioskiem, nie są i nie były finansowane z NCN, jak również z innego źródła oraz oświadcza, czy równocześnie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy złożyć w dwóch wersjach: elektronicznej (za pomocą systemu OSF) oraz wygenerowanej przez tenże system wersji papierowej. Papierową wersję wniosku (w trzech egzemplarzach) należy dostarczyć do właściwego biura w Rektoracie UŁ (w zależności od typu konkursu jest to Biuro Nauki lub Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych).

Typy konkursów NCN:

1. OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. KONKURS AKTUALNIE OTWARTY (OPUS 9) – termin składania wniosków w systemie OSF upływa 16.06.2015 r. Wersję papierową wniosku, w celu sprawdzenia pod względem formalno-finansowym, należy dostarczyć do Biura Nauki UŁ
Ogłoszenie konkursu OPUS 9

2. PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. KONKURS AKTUALNIE OTWARTY (PRELUDIUM 9) – termin składania wniosków w systemie OSF upływa 16.06.2015 r. Wersję papierową wniosku, w celu sprawdzenia pod względem formalno-finansowym, należy dostarczyć do Biura Nauki UŁ
Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 9

3. SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. KONKURS AKTUALNIE OTWARTY (SONATA 9) – termin składania wniosków w systemie OSF upływa 16.06.2015 r. Wersję papierową wniosku, w celu sprawdzenia pod względem formalno-finansowym, należy dostarczyć do Biura Nauki UŁ
Ogłoszenie konkursu SONATA 9

4. SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Planowany termin ogłoszenia: 16.06.2015 r.

5. HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Planowany termin ogłoszenia: 16.06.2015 r.

6. MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Planowany termin ogłoszenia: 16.06.2015 r.

7. SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

8. ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

9. FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

10. TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.