Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje projekty głównie z zakresu badań stosowanych, tj. „prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowanych przede wszystkim na zastosowanie w praktyce”, a także z zakresu prac rozwojowych, tzn. „nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług”.

Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podzielić można na następujące grupy programów i projektów:

1. Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

2. Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

3. Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z tego rodzaju programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

4. Programy i projekty – obronność i bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.

5. Programy Operacyjne UE – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, biorąc na siebie obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczania przyznanych środków finansowych, a także zapewnienia merytorycznego wsparcia dla beneficjentów realizujących tego rodzaju projekty.

Aktualnie otwarte konkursy NCBR