MOST_2015_11_733_70


Informacje dotyczące studiów doktoranckich
można uzyskać w Dziekanacie WFiIS, u pani mgr Justyny Fiwek-Wojtczak (pok. A 207, tel. 42 635-42-61, e-mail jfiwek@wfis.uni.lodz.pl) lub u kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki prof. dr. hab. Cezarego Gonery (pok. B 306, tel. 42 635-56-66, e-mail cgonera@uni.lodz.pl).

Uwaga: została zmieniona nazwa Studium Doktoranckiego Fizyki (Zarządzenie nr 155 Rektora UŁ z dnia 19.07.2013 roku); obecna nazwa to Studia Doktoranckie Fizyki.

W związku z art. 3 pkt. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, zostaliśmy zobowiązani przez MNiSW do gromadzenia danych dotyczących kraju, w którym doktoranci zdawali egzamin maturalny. W związku z powyższym zarówno kandydaci na studia doktoranckie, jak uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek potwierdzenia powyższej informacji. Prosimy o składanie Deklaracji mobilności w Dziekanacie.


Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ 2018
(tekst jednolity, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 209 Senatu UŁ z dnia 16.04.2018 r.)

Uchwała nr 209 Senatu UŁ z 13.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5.03.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w UŁ
.

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ  (poprzednia wersja, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 473 Senatu UŁ z dnia 13.04.2015 r.)

Uchwała nr 473 Senatu UŁ z 13.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5.03.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w UŁ


Program kształcenia

Studia doktoranckie – obowiązujący program kształcenia

Wykłady na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wykłady monograficzne w roku 2018/2019:

  1. 1500-SDWZMK — Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej, 30 h, prof. dr hab. Piotr Kosiński
  2. 1500-SDRGS— Reprezentacje grup skończonych i ich zastosowania w fizyce, 30 h, prof. dr hab. Piotr Kosiński
  3. 1500-SDUNHFMS — Układy niskowymiarowe i hybrydowe w fizyce materii skondensowanej, 30 h, prof. dr hab. Zbigniew Klusek

Wykłady specjalizacyjne w roku 2018/2019:

  1. 1500-SDIMK — Interfejsy mózg-komputer, 30 h, dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
  2. 1500-SDEMB — Eksperymentalne metody badania powierzchni w fizyce materii skondensowanej, 30 h, prof. dr hab. Zbigniew Klusek
  3. 1500-SDFG — Fale grawitacyjne – nowe oblicze wszechświata, 30 h, dr hab. Krzysztof Andrzejewski

Wykłady profesorów wizytujących na Studiach Doktoranckich Fizyki

Aby stymulować umiędzynarodowienie Studiów Doktoranckich Fizyki i realizować misję UŁ „otwartość”, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ oferuje wykłady profesorów wizytujących. Są to wybitni specjaliści o międzynarodowej renomie. Zajęcia będą się odbywać w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do udziału – zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla doktorantów Wydziału.

Prof. G. Held – Solid Surfaces and their Interaction with the Gas Phase (informacja o wykładzie) – 30 godzin zajęć

Prof. G. Held – Characterisation of Materials with Electrons and X-rays (informacja o wykładzie) – 30 godzin zajęć

Prof. K. Hermann – Surface Structure and Number Theory for Physicists (informacja o wykładzie) – 60 godzin zajęć

Studia doktoranckie – Program kształcenia 2014/2015
Studia doktoranckie – Program kształcenia 2013/2014


Arkusz oceny doktoranta

Ankieta oceny studiów doktoranckich 2018   wprowadzona uchwałą nr 210 Senatu UŁ z dnia 16.04.2018 r.

Uchwała nr 210 Senatu UŁ z 13.04.2018 r. w sprawie określenia wzoru ankiety oceniającej na studiach doktoranckich


Stypendia

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ 2016/17
Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ z dnia 22.07.2016 r. 
Regulamin i załączniki: https://baw.uni.lodz.pl/lbd/Default.aspx#docid=5684


Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ 2015/16
Zarządzenie nr 57 Rektora UŁ z dnia 20.01.2016 r. (zmiana Zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 5.05.2014 r.)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 57 Rektora UŁ z 20.01.2016 r.

Stypendium doktoranckie


Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Stypendium doktorskie dla osób, którym wszczęto przewód doktorski


Oświadczenie afiliacyjne doktoranta/kandydata na doktoranta
Pismo Okólne Rektora UŁ z 9.05.2016 r.

Wzór oświadczenia dla doktorantów – afiliacja (oświadczenie o dorobku)
Wzór oświadczenia dla kandydatów na doktorantów


Oświadczenie o praktykach zawodowych doktorantów
Wzór oświadczenia – praktyki


Elektroniczna legitymacja doktoranta

Opłatę za elektroniczną legitymację doktoranta należy uiszczać na konto UŁ:
10 1240 3028 1111 0010 2942 6040


Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów
Wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej.

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UŁ

Podstawą do zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki jest:
– osobiste stawienie się we właściwym dla danego kierunku studiów dziekanacie,
– wypełnienie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
– złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Osoby, o których mowa w paragrafie 1 pkt 4 Regulaminu, składają dodatkowo pisemny opis swojej sytuacji.

DRUKI ZUS:
ZCNA
ZUA
ZWUA
ZZA


Ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw doktoranci do ukończenia 35 roku życia uzyskali uprawnienia do 51% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowegow pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi jest legitymacja doktoranta okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta.

 

Podstawy prawne zasad funkcjonowania studiów doktoranckich na UŁ
1. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem par. 195-201, 207, 208-210, 226 (stan z maja 2012 r.)
USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity z 8.10.2012 r.
Ostatnie zmiany dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 31 grudnia 2012 r. , poz. 1544
(źródło: Internetowy System Aktów Prawnych)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z dnia 20 października 2011 r.)
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich , w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 28 września 2011 r.)
4. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 452 podjęta na 35 roboczym posiedzeniu z dnia 2012-03-05 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązującego od 1 października 2012 roku.
5. UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zmieniające Uchwałę nr 452:
– uchwała nr 2 z dnia 17 września 2012 roku,
– uchwała nr 164 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
– uchwała nr 339 z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
– uchwała nr 473 z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
– uchwała nr 209 z dnia 16 kwietnia 2018 roku.