UWAGA: studentów kończących studia w roku akademickim 2017/2018 obowiązuje nowy regulamin prac dyplomowych!
Regulamin wraz z załącznikami jest przedstawiony na tej stronie.


Studenci, którzy kończą studia w roku akademickim 2017/2018, mają obowiązek wykonywania czynności związanych z obsługą formalną prac dyplomowych w nowy sposób. Zmienia się również lista czynności wykonywanych przez pracowników Dziekanatu, promotorów i recenzentów w związku z obsługą prac dyplomowych.

Czynności te są prowadzone w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych), powiązanym z aplikacjami USOS i USOSWeb. Narzędziem do sprawdzania oryginalności prac jest system OSA (Otwarty System Antyplagiatowy).

Procedura dyplomowania jest określona w Zarządzeniu nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.04.2016 r. (z późniejszymi zmianami) i w instrukcjach systemów APD i OSA.

Zarządzenie nr 68 (2016)  w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim
Załącznik 1:  Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD
Załącznik 2:  Przebieg procesu wprowadzania do APD pracy złożonej przez studenta na nośniku w dziekanacie [dotyczy studentów, dla których ostatnim rokiem studiów jest 2015/16 lub 2016/17; obecnie nie ma zastosowania]
Zarządzenie nr 60 (2017)  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68 Rektora UŁ z 2016 r. [dotyczy roku akademickiego 2016/17; obecnie nie ma zastosowania]

Instrukcje dla osób korzystających z systemów APD oraz OSA (studentów, pracowników dziekanatu, promotorów, recenzentów) są umieszczone pod adresami:
https://apd.uni.lodz.plhttps://apdhelp.uni.lodz.pl/  i  https://antyplagiat.uni.lodz.pl.
Dostęp do instrukcji nie wymaga logowania.

Aby wprowadzać czy modyfikować pracę dyplomową i związane z nią dane uzupełniające, a także sprawdzać oryginalność pracy, konieczne jest zalogowanie do systemów APD i OSA. Logowanie wykonuje się używając identyfikatora i hasła ustanowionego dla Centralnego Systemu Logowania UŁ.

Wszystkie czynności dotyczące obsługi pracy dyplomowej należy wykonywać zgodnie z zasadami przedstawionymi w instrukcjach systemów APD i OSA.

W związku ze zmianą procedury dyplomowania został opracowany nowy Regulamin prac dyplomowych i wzór podania o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego.


Studentów kończących studia I lub II stopnia w roku akademickim 2017/2018 obowiązują następujące dokumenty:

Regulamin prac dyplomowych
Wzór podania o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego  [załącznik nr 4 do Regulaminu]

Wzory stron tytułowych pracy dyplomowej z roku 2017 pozostają bez zmian:
Strona tytułowa pracy dyplomowej (wersja kolorowa)  [załącznik nr 1a do Regulaminu]
Strona tytułowa pracy dyplomowej (wersja monochromatyczna)  [załącznik nr 1b do Regulaminu]

UWAGA: proszę zwracać uwagę na prawidłowe przygotowanie strony tytułowej: forma zgodna z obowiązującym wzorem, ale dane powinny być wpisane zgodnie z rzeczywistością!


Formularze dla promotorów i recenzentów – wzory opinii i recenzji pracy dyplomowej:
Formularz dla kierującego pracą (opinia o pracy)  [załącznik nr 2 do Regulaminu]
Formularz dla recenzenta (recenzja pracy)  [załącznik nr 3 do Regulaminu]