Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 będzie otwarta od 9 maja 2017 r.
kreska_540

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Fizyki w roku akademickim 2017/2018

 

Rejestracja kandydatów

I. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do  Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ z zaznaczeniem, czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim, czy też bez stypendium, oraz czy ubiega się o zakwaterowanie w domu studenckim;
 2. dyplom ukończenia studiów magisterskich;
 3. życiorys;
 4. 3 fotografie;
 5. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów;
 6. formularz zawierający m.in. informację o znajomości języków obcych, opis zainteresowań naukowych kandydata, informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach czy stażach;
 7. opinię samodzielnego pracownika naukowego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz z oświadczeniem kierownika katedry o wyrażeniu zgody na wykonywanie pracy doktorskiej w danej katedrze. Jeżeli ww. pracownik nie był opiekunem pracy magisterskiej kandydata, należy dołączyć także opinię opiekuna pracy magisterskiej.
 8. deklarację mobilności (aktualizacja 19.05.2016r.)
 9. oświadczenie kandydata na doktoranta w procesie rekrutacji na studia doktoranckie dotyczące  dorobku naukowo-badawczego.

 

II. Zasady kwalifikacji:

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów w podanym niżej terminie. O przyjęciu na studia doktoranckie zadecyduje pozycja kandydata na liście rankingowej, opracowanej przez komisję rekrutacyjną w oparciu o następujące kryteria:

 1. sytuacja kadrowa Katedry (opiekun naukowy może sprawować opiekę maksymalnie nad trzema uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich jednocześnie),
 2. średnia ocena ze studiów,
 3. ogólny wynik studiów,
 4. ocena odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – w skali od 0 do 10 pkt.,
 5. aktualność tematyki przyszłej pracy doktorskiej i możliwość realizacji badań na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ – w skali od 0 do 5 pkt.,
 6. aktywność naukowa studenta – w skali od 0 do 5 pkt.

III. W nawiązaniu do znowelizowanej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a w szczególności art. 13a ust.1:

„1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie będącej:

 1. studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich albo
 2. absolwentem studiów pierwszego stopnia, który posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

– i beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz spełniła warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 oraz art. 13.”.

dopuszcza się do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów spełniających warunki wymienione w ustawie. O pozycji na liście rankingowej tych kandydatów decydują punkty wymienione w rozdziale II z wyjątkiem punktów 2) i 3), w których średnie oceny ze studiów i ogólny wynik studiów zostają zamienione przez średnią ocenę z ostatniego roku studiów.

Równocześnie uprzejmie informujemy o limicie 10 miejsc na Studiach Doktoranckich Fizyki dotyczącym rekrutacji w roku akademickim 2017/2018.

 

Terminarz rekrutacji:

Rekrutacja elektroniczna – 09.05.2017 – 15.09.2017     

Składanie dokumentów w formie papierowej w dziekanacie Wydziału (pokój A205/206): do 15 września 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna – 18 września 2017 r.