ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE
w semestrze letnim 2017/2018

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2017/2018 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki),
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej).

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Szczegółowe informacje:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez USOSweb na semestr letni 2017/2018
trwa od 14 do 26 lutego 2018 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L17/18

UWAGA!!!
Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 5 marca br.

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.