aktualności „zwykłe”

Konkurs EkSoc StartUP! – III edycja

EkSoc StartUP! to konkurs na najlepszy pomysł na własny biznes. Adresowany jest do studentów i doktorantów wszystkich uczelni wyższych z województwa łódzkiego. Autorzy 10 najlepszych pomysłów wejdą do finału i powalczą o nagrodę pieniężną 25 000 PLN, ale już samo wejście do finału daje ogromne korzyści dla osób myślących o własnej firmie: niemal pół roku indywidualnego wsparcia ze strony praktyków biznesu, know-how, pakiet szkoleń biznesowych, kontakty, które zaprocentują w przyszłości.

Zapisy do III edycji konkursu trwają do 31 stycznia 2021 r.

Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z działającą przy nim Radą Biznesu oraz licznymi partnerami biznesowymi.

Więcej informacji:

Wiadomość wygasa dnia 01.2.2021 r.

Staż zagraniczny

Studenci z UE oraz studenci kwalifikujący się do programu ERASMUS mogą odbyć 6-miesięczny staż w Wielkiej Brytanii. Wsparcie podczas stażu studentom zapewnia ESPA .

Link do oferty: TUTAJ

Oferta pracy dla stypendysty

Nazwa stanowiska: stypendysta/stypendystka
Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach
projektu badawczego NCN nr 2019/34/E/ST9/00224 pt. „Udział Polski w budowie,
uruchomieniu oraz przeprowadzeniu wstępnego programu obserwacji za pomocą nowej
generacji obserwatorium astrofizyki wysokich energii – LST” realizowanego na Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoba przystępująca do konkursu powinna spełnić następujące wymagania:
– posiadać dyplom uzyskania stopnia magistra w zakresie: fizyki, astronomii lub pokrewnych
– być biegła w programowaniu
– porozumiewać się swobodnie w języku angielskim
– posiadać podstawową wiedzę z dziedziny astrofizyki
– wcześniejsze doświadczenia z symulacjami Monte Carlo, lub analizą danych teleskopów
czerenkowskich będą uważane za dużą zaletę
Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium naukowego jest pozytywne przejście
Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ (warunki rekrutacji są
zamieszczone na stronie i uzyskanie statusu doktoranta do dnia 22.03.2021.
– Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów
naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
Opis zadań:
Kandydat będzie zaangażowany w przygotowanie propozycji obserwacyjnych aktywnych
galaktyk przez teleskopy LST, zbierania oraz analizę danych z teleskopów LST, a także ich
późniejszą interpretację.
Kandydat będzie pracował również nad rozwijaniem metod analizy danych teleskopów LST.
Typ konkursu NCN: Sonata Bis – ST
Termin składania ofert: 26.02.2021 r., 23:59 CEST
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe z
którego zostanie pokryte również stypendium doktoranckie w wysokości 3233 PLN /m-c
brutto w ciągu pierwszych dwóch lat trwania studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i
Przyrodniczych UŁ i 4767 PLN/m-c brutto po ocenie śródokresowej. Całkowity okres
pobierania stypendium nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.
Konkurs zostanie warunkowo rozstrzygnięty do dnia 7.03.2021 r. poprzez podanie listy
rankingowej osób kwalifikujących się do otrzymania stypendium. Kandydat znajdujący się na
pierwszym miejscu listy uzyska stypendium jeżeli do dnia 22.03.2021 uzyska status
doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ. Jeżeli pierwszy kandydat
nie uzyska statusu doktoranta do tego czasu, analogicznie rozpatrzeni zostaną drugi i kolejni
kandydaci z listy. W przypadku gdy z uzasadnionych, niezależnych od kandydatów
powodów, niemożliwe byłoby uzyskanie statusu doktoranta do dnia 22.03.2021, komisja
może podjąć decyzję o wydłużeniu tego terminu.
Rozpoczęcie pracy: marzec 2021 r.
Miejsce pracy: Katedra Astrofizyki UŁ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Dodatkowe informacje:
Rekrutacja odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
Wymagane dokumenty:
– CV przedstawiające osiągnięcia naukowe kandydata
– List motywacyjny
– Skan podpisanej zgody na przeznaczenie funduszy koniecznych do zapewnienia
kandydatowi stypendium doktoranckiego z funduszy przeznaczonych na wypłatę stypendium
naukowego w razie zakwalifikowania do projektu oraz pomyślnej rekrutacji do szkoły
doktorskiej.
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”
Dokumenty należy składać elektronicznie do 26.02.2021 r., na adres
gabriela.skrzypczynska [at] uni.lodz.pl z kopią do jsitarek [at] uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu: dr hab. Julian Sitarek (e-mail: jsitarek [at] uni.lodz.pl).
Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
spełniającymi kryteria, na którą kandydaci zostaną umówieni za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się w języku
angielskim. Na podstawie przyznanych przez Komisję punktów powstanie lista rankingowa,
która zostanie przesłana kandydatom elektronicznie. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie.

ENGLISH VERSION
Position: scholarship
Requirements:
The objective of the call is selecting a person involved in research in grant NCN
2019/34/E/ST9/00224 titled: ”Polish participation in construction, commissioning and
performing initial observation program with next-generation high-energy astrophysics
observatory – LST” ongoing in Faculty of Physics and Applied Informatics of University of
Lodz.
Candidates should:
– have a master degree (or equivalent) in physics or astronomy
– be proficient at programming
– communicate freely in English
– have basic knowledge in field of astrophysics
– prior experience with data and Monte Carlo analysis of Cherenkov telescopes is not a
requirement, however will be considered as a strong advantage
A necessary condition of obtaining the scientific scholarship is being admitted to Doctoral
School of Exact and Natural Sciences UL (enrolment procedures are available in: click here and click here and becoming a PhD student until 22.03.2021.
– the candidate must fulfil the conditions listed in rules of Regulations For Awarding Ncn
Scholarships For Ncn-Funded Research Projects specified in Annex to Resolution No 25/2019
of the NCN Council.
Research tasks:
The candidate will be involved in preparing observation proposals of active galactic nuclei
with the LST telescopes, data taking and analysis, as well as its scientific interpretation.
The candidate will be also working on development of analysis techniques of LST telescopes.
NCN call type: : Sonata Bis – ST
Deadline: 26.02.2021, 23:59 CEST
Application form: e-mail
Employment conditions: Selected candidate will obtain a monthly scientific scholarship
3233 PLN / month gross for the first two years of doctoral studies, and 4767 PLN/month
gross for the remaining period of studies (after mid-term evaluation). The regular doctoral
scholarship of the doctoral school will be paid from the above mentioned funds of scientific
scholarship. The total duration of the scholarship cannot exceed 48 months.
The conditional evaluation of the candidates will be performed until 7.03.2021, by preparing a
ranking list of candidates eligible for the scholarship. The candidate on the first place will
obtain the scholarship if he/she becomes a PhD student in Doctoral School of Exact and
Natural Sciences UL until 22.03.2021. If the first candidate does not obtain the status of a
PhD student by that time, the second and next candidates will be evaluated in this way. If
justified, independent of the candidates, reasons prevent the candidates from obtaining the
status of the PhD student by the time of 22.03.2021, the evaluation committee can postpone
the above deadline.
Start of work: March 2021 r.
Location: Department of Astrophysics, Faculty of Physics and Applied Informatics,
University of Lodz
Additional informations:
Enrolment will be performed according to the rules of the above mentioned Regulations
document.
Required documents:
– CV including scientific achievements of the candidate
– cover letter
– scanned agreement for allocating funds necessary to provide the candidate with a doctoral
scholarship from the funds allocated for the payment of the scholarship in case of
qualification for the project and successful recruitment to the doctoral school
– Declaration of consent to the processing of personal data:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.” (eng. translation: “I agree to processing of my personal data
for the realization of the recruitment proceedures according to Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.
Law”.
The documents should be submitted by e-mail until 26.02.2021 to:
gabriela.skrzypczynska [at] uni.lodz.pl with a CC to jsitarek [at] uni.lodz.pl
For additional information please contact the PI: Dr Hab. Julian Sitarek (e-mail: jsitarek [at]uni.lodz.pl).
Evaluation committee might ask for an interview talk with the candidates passing preliminary
evaluation, the time and date of the interview talk will be agreed with the candidate via e-mail
of phone. The interview talk might be performed in English. Based on the scoring by the
committee a ranking list will be constructed, which will be send to the candidates via e-mail.
No appeal is possible against the committee’s decision.

Wiadomość wygasa dnia 27.2.2021 r.

Oferta pracy post-doc

Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach
projektu badawczego NCN nr 2019/34/E/ST9/00224 pt. „Udział Polski w budowie,
uruchomieniu oraz przeprowadzeniu wstępnego programu obserwacji za pomocą nowej
generacji obserwatorium astrofizyki wysokich energii – LST” realizowanego na Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoba przystępująca do konkursu powinna spełnić następujące wymagania:

 •  posiadać stopień doktora w zakresie: fizyki, astronomii lub pokrewnych od nie więcej niż 7
  lat (wyłączając okres długotrwałej choroby bądź okres opieki nad dzieckiem)
 •  być biegła w programowaniu
 • porozumiewać się swobodnie w języku angielskim
 • posiadać wiedzę z zakresie procesów zachodzących w źródłach astrofizycznych
 •  mieć wcześniejsze doświadczenia z symulacjami Monte Carlo, lub analizą danych
  teleskopów czerenkowskich
 • spełniać warunki formalne NCN umożliwiające zatrudnienie na stanowisku post-doc punkt 2.1.1

Opis zadań:
Kandydat będzie zaangażowany w badanie aktywnych galaktyk poprzez obserwacje
teleskopami LST (przygotowanie propozycji obserwacyjnych, zbieranie oraz analiza danych,
a także ich późniejsza interpretacja).
Kandydat będzie pracował również nad rozwijaniem metod analizy danych teleskopów LST
korzystając z danych oraz symulacji Monte Carlo teleskopów LST.
Typ konkursu NCN: Sonata Bis – ST
Termin składania ofert: 20.02.2021 r., 23:59 CEST
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Wybrany kandydat będzie zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim
na stanowisku adiunkt w grupie pracowników badawczych na okres 3 lat. Wynagrodzenie
brutto wraz ze wszystkimi dodatkami oraz narzutami będzie pokryte z zaplanowanych w
projekcie kosztów w wysokości 10 000 PLN/miesiąc.
Rozpoczęcie pracy: nie później niż wrzesień 2021 r.
Miejsce pracy: Katedra Astrofizyki UŁ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Dodatkowe informacje:
Rekrutacja odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w w/w Regulaminie.
Wymagane dokumenty:

 • CV przedstawiające osiągnięcia naukowe kandydata
 • List motywacyjny
 • skan dyplomu uzyskania doktoratu (w języku polskim lub angielskim)
 •  informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail) 1-2 naukowców, którzy zgodzili się
  przygotować list referencyjny dla kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

Dokumenty należy składać elektronicznie do 20.02.2021 r., na adres
gabriela.skrzypczynska [at] uni.lodz.pl z kopią do jsitarek [at] uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu: dr hab. Julian Sitarek (e-mail:
jsitarek [at] uni.lodz.pl).
Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
spełniającymi kryteria, na którą kandydaci zostaną umówieni za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się w języku
angielskim. Na podstawie przyznanych przez Komisję punktów powstanie lista rankingowa,
która zostanie przesłana kandydatom elektronicznie. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie.

ENGLISH VERSION
Position: post-doc
Requirements:
The objective of the call is selecting a person involved in research in grant NCN
2019/34/E/ST9/00224 titled: ”Polish participation in construction, commissioning and
performing initial observation program with next-generation high-energy astrophysics
observatory – LST” ongoing in Faculty of Physics and Applied Informatics of University of
Lodz.
Candidates should:
– have a PhD degree (or equivalent) in physics or astronomy at the time the project starts since
no more then 7 years (excluding the time of long-term disease or child care)
– be proficient at programming
– communicate freely in English
– be well acquainted with physical processes happening in astrophysical sources
– have prior experience with data or Monte Carlo analysis of Cherenkov telescopes
the candidate must fulfil the formal conditions of NCN for employment on a post-doc
position, point 2.1.1
Research tasks:
The candidate will be involved in studies of active galaxies with the LST telescopes
(preparing observation proposals, data acquisition and analysis, as well as its scientific
interpretation.)
The candidate will be also working on development of analysis techniques of LST telescopes
using the LST data and Monte Carlo simulations.
NCN call type: : Sonata Bis – ST
Deadline: 20.02.2021, 23:59 CEST
Application form: e-mail
Employment conditions: Selected candidate will be employed in University of Lodz on
“adiunkt” position of scientific group for 3 years. The salary brutto, including all extra
allowance and overheads, will be covered from the planned project cost of 10 000 PLN per
month.
Start of work: Not later then September 2021 r.
Location: Department of Astrophysics, Faculty of Physics and Applied Informatics,
University of Lodz
Additional informations:
Enrolment will be performed according to the rules of the above mentioned Regulations
document.
Required documents:
– CV including scientific achievements of the candidate
– cover letter
– scan of PhD diploma (in Polish or English)
– contact information (name and e-mail address) of 1-2 scientists who agreed to provide a
reference letter
– Declaration of consent to the processing of personal data:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.” (eng. translation: “I agree to processing of my personal data
for the realization of the recruitment proceedures according to Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.
Law”.
The documents should be submitted by e-mail until 20.02.2021 to:
gabriela.skrzypczynska [at] uni.lodz.pl with a CC to jsitarek [at] uni.lodz.pl
For additional information please contact the PI: Dr Hab. Julian Sitarek (e-mail: jsitarek [at]uni.lodz.pl).
Evaluation committee might ask for an interview talk with the candidates passing preliminary
evaluation, the time and date of the interview talk will be agreed with the candidate via e-mail
of phone. The interview talk might be performed in English. Based on the scoring by the
committee a ranking list will be constructed, which will be send to the candidates via e-mail.
No appeal is possible against the committee’s decision.

Wiadomość wygasa dnia 21.2.2021 r.

Szkolenia z Biurem Karier UŁ

Zacznij 2021 rok z przytupem i zadbaj o swoją karierę! Chcesz coś zmienić w swoim życiu zawodowym? Myślisz o zmianie branży? A może szukasz planu B w niepewnych czasach? Weź udział w szkoleniu organizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Znajdź swoje miejsce w branży IT” i dowiedz się, jakie masz możliwości.

 • Szkolenie dostępne dla absolwentów UŁ (wystarczy licencjat).
 • Terminy i zapisy: TUTAJ

Egzamin z języka angielskiego

Egzaminu z języka angielskiego w sesji zimowej dla 2 roku Informatyki niestacjonarnej odbędzie się:

 • I termin: 13. lutego (sobota) w godzinach 17:00 – 20:00 
 • II termin (poprawkowy): 7. marca (niedziela) w godzinach 9:00 – 11:45

  Egzaminy odbędą się przy użyciu platformy MOODLE i w aplikacji TEAMS na wizji. Konieczne są kamery i działające mikrofony.

Wiadomość wygasa dnia 07.3.2021 r.

Stypendia – Twoja szansa na rozwój

MS Teams – dedykowane tła

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się zdalnie. Uniwersytet Łódzki przygotował dla Państwa dedykowane tła, z których można korzystać podczas wideo rozmów w aplikacji Ms Teams. Ułatwią one organizację pracy w trybie zdalnym – tła są ujednolicone i wyglądają estetycznie. Zachęcamy do korzystania!

Pokoje Teams UŁ (kliknij i pobierz)

Krótka instrukcja korzystania:

Zmienianie tła spotkania aplikacji Teams:

 • Jeśli chcesz zmienić zawartość wyświetlaną w klipie wideo, możesz rozmyć tło lub całkowicie zastąpić obraz, który chcesz dodać.
 • Uwaga: Rozmycie lub zastąpienie tła może nie powodować widoczności poufnych informacji od innych uczestników spotkania.

Zmienianie tła przed rozpoczęciem spotkania

 • Podczas konfigurowania wideo i dźwięku przed dołączeniem do spotkania wybierz pozycję efekty tła  Ustawienia tła . Po prostu z prawej strony przełącznika mikrofonu. Opcje tła zostaną wyświetlone po prawej stronie.
 • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło. Twój obraz będzie widoczny dobrze i wyraźnie, a wszystkie detale w tle zostaną subtelnie ukryte.
 • Możesz również zastąpić swoje tło jednym z podanych obrazów lub jednym z własnych potrzeb. Aby użyć własnego obrazu, wybierz pozycję Dodaj nowy , a następnie wybierz jeden z nich, aby przekazać go z komputera. Upewnij się, że to jest. JPG,. PNG lub. Plik BMP.
 • Nowe tło będzie zachowane we wszystkich spotkaniach i rozmowach, dopóki nie zostanie ponownie zmieniona.

Uwaga: Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, funkcja może nie być jeszcze dostępna na urządzeniu.

Zmienianie tła podczas spotkania

 • Aby zmienić tło po dołączeniu do spotkania, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję więcej akcji  Przycisk Więcej opcji > Pokaż efekty tła.
 • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło, lub wybierz spośród dostępnych obrazów, aby je zamienić. Aby przekazać własny obraz, wybierz pozycję Dodaj nowy i wybierz pozycję a. JPG,. PNG lub. Plik BMP z komputera.
 • Możesz wyświetlić podgląd wybranego tła, aby sprawdzić, jak wygląda przed zastosowaniem.

 Uwagi:

 • Obecnie użytkownicy systemu Linux nie mogą korzystać z tej funkcji.

Efekty tła nie będą dostępne dla Ciebie, jeśli korzystasz z aplikacji Teams w zoptymalizowanej infrastrukturze wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure).

Komunikaty w związku z wirusem COVID-19